Słowem wstępu:

  • w 2015 roku Gmina Aleksandrów Łódzki za 128tys. stawia 4 duże, podwójne billboardy na każdym z wjazdów do miasta (więcej: Aleksandrowska afera billboardowa);
  • na czas kampanii przed Wyborami Parlamentarnymi w 2015 r. Gmina udostępnia billboardy na potrzeby kandydatki Platformy Obywatelskiej, Pani Agnieszki Hanajczyk. Fakt, że Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Pan Jacek Lipiński (także Platforma Obywatelska) jest partnerem życiowym Pani Hanajczyk uznajemy za przypadkowy;

  • 11 marca 2016 r. wnoszę do Gminy o udostępnienie dokumentów na podstawie których nastąpiło udostępnienie billboardów Pani Agnieszce Hanajczyk;
  • 25 marca 2016 r. Burmistrz odmawia udostępnienia dokumentów stwierdzając, że nie stanowią one informacji publicznej (więcej: Nękanie gminy);
  • 30 marca 2016 r. Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej RP stwierdza w odpowiedzi na mój wniosek, że całość żądanej przez mnie informacji znajduje się już w domenie publicznej i zaprasza do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie do zapoznania się z nimi;
  • 27 kwietnia 2016 r. SKO uchyla decyzję Burmistrza o odmowie udzielenia informacji i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi;
  • 16 maja 2016 r. kieruję skargę do WSA na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;
  • 29 maja 2016 r. Burmistrz ponownie odmawia udostępnienia dokumentów informując: iż po ponownej analizie sprawy ustalił, że żądana informacja, nie jest informacją publiczną, ponieważ dokument, na podstawie którego nastąpiło udostępnienie gminnych billboardów Komitetowi Wyborczemu Platformy Obywatelskiej na czas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. nie posiada waloru dokumentu urzędowego;
  • 23 sierpnia 2016 r.  – Wyrok WSA w Łodzi (II SAB/Łd 157/16) zobowiązujący Burmistrza do załatwienia mojego wniosku z dnia 11 marca 2016 roku w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi.

Na uwagę w Wyroku zasługują poniższe fragmenty:

Definicja pojęcia „informacji publicznej” wynikająca z art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 u.d.i.p. ma szeroki zakres przedmiotowy i obejmuje każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne i osoby pełniące funkcje publiczne lub odnoszącą się do władz publicznych, a także wytworzoną lub odnoszącą się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. […]

Przenosząc poczynione wyżej rozważania natury ogólnej na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić trzeba, że Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., jeśli tylko ją posiada, zaś dokumenty na podstawie których nastąpiło udostępnienie billboardów Gminy komitetowi wyborczemu PO, których to udostępnienia domagał się skarżący we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. dotyczą bez wątpienia informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f i pkt 4 lit. a, ust. 2 u.d.i.p. oraz art. 1 ust. 1 u.d.i.p.

W ustalonym stanie faktycznym sprawy niespornym jest fakt, że organ w dacie wniesienia skargi jak i w dacie orzekania przez tutejszy sąd pozostawał w bezczynności. Organ niewątpliwie terminowo odpowiadał na wnioski skarżącego, zaś po uchyleniu decyzji organu I instancji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi mocą decyzji z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w terminie wystosował do skarżącego pismo z dnia 27 maja 2016 r., stojąc jednak na błędnym stanowisku, że żądane dokumenty nie posiadają waloru informacji publicznej.

Czy Wyrok przekona Burmistrza Lipińskiego do ujawnienia dokumentów? Poczekamy zobaczymy, póki co wymowna cisza. W końcu mija dopiero szósty miesiąc od złożenia mojego wniosku.
Nadmienię tylko, że jestem już po wizycie w Krajowym Biurze Wyborczym i dotarłem do przedmiotowych faktur.

Zatroskany Witek

pkw segregatory