Asfaltownia, spalarnia, oczyszczalnia ścieków czy schronisko dla zwierząt to przedsięwzięcia istotnie oddziaływające na swoje sąsiedztwo, dlatego każda decyzja o lokalizacji takiej inwestycji powinna być dokładnie przeanalizowana i skonsultowana z mieszkańcami.

Opisywaliśmy przykład Sopotu, gdzie gmina planuje wybudować nowe schronisko. Naszą uwagę zwróciła otwartość urzędu, sposób komunikacji oraz wyboru przyszłej lokalizacji. Zrobili to tak:

  1. Ogłoszenie planu budowy nowego schroniska i zaproszenie do zgłaszania propozycji lokalizacji,
  2. Analiza, omówienie oraz wspólny objazd potencjalnych lokalizacji,
  3. Wybór lokalizacji poprzez głosowanie mieszkańców,
  4. Urząd przystępuje do formalnej realizacji projektu.

W Gminie Aleksandrów Łódzki wyglądało to zupełnie inaczej. W końcu Aleksandrów Łódzki jest najlepszym samorządem w Polsce, a jego włodarz najlepszym polskim burmistrzem w rankingu  „Perły 25 –  lecia samorządu”.

2012.11 – Gmina kupuje za 310tys. 6,2ha działkę 70/3 w Rudzie Bugaj pod przyszłe schronisko (KW: LD1G/00055763/4). Zgodę na transakcję wydaje Rada Miejska 15 października 2012 r. (uchwała nr 177/2012).

2013.11 – Rada Miejska uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki – uchwała nr L/517/13’, gdzie wprowadzono zapisy o terenach zabudowy usługowej związanej z prowadzeniem schroniska dla zwierząt na przedmiotowej działce 70/3. Link do studium.

2014.01 – Rada Miejska przyjmuje uchwałę nr LII/540/14 i następuje rozpoczęcie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod schronisko na działce 70/3.

2014.03 – Burmistrzowie Aleksandrowa Łódzkiego, Strykowa i Konstantynowa Łódzkiego wraz z Fundacją Osób Społecznie Aktywnych (F.O.S.A) z Aleksandrowa Łódzkiego podpisują List intencyjny w sprawie wybudowania i prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

2014.09 – Zebranie sołeckie w Rudzie Bugaj – mieszkańcy sołectwa nie otrzymują żadnych informacji o planach budowy schroniska.

2014.09 – Rada Miejska przyjmuje uchwałę nr LXII/646/14 i uchyla uchwałę nr LII/540/14, aby ponownie rozpocząć prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod schronisko. Pierwotnie rozpoczęta procedura została negatywnie zaopiniowana przez RDOŚ.

2014.10 – Mieszkańcy Rudy Bugaj dowiadują się o planach stworzenia schroniska. Burmistrz wraz z przedstawicielami urzędu spotyka się z mieszkańcami Rudy Bugaj, aby opowiedzieć o szczegółach inwestycji.

2015.01 – Rada Miejska przyjmuje uchwałę nr V/55/15 odrzucającą skargę prawnika osób protestujących na uchwałę 646/14. Pod linkiem można przeczytać uzasadnienie odrzucenia. W kontekście kolejnego punktu interesujące jest zwłaszcza, że Rada Miejska ‚postanawia odmówić działań skutkujących zmianą bądź uchyleniem powołanej uchwały

2015.01 – Rada Miejska przyjmuje uchwałę nr V/58/15 zmieniającą załącznik graficzny do uchwały 646/14.

2015.02 – Schronisko w Rudzie Bugaj powstanie – decyzja już zapadła: mówi burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Pan Jacek Lipiński w wywiadzie dla TVP Łódź (min 1:20).

2015.03 – Rada Miejska przyjmuje uchwałę nr V/72/15 zmieniającą po raz kolejny załącznik graficzny do uchwały 646/14. Zmiana przeprowadzona z uwagi na działania nadzorcze Wojewody przeprowadzone w stosunku do uchwały 58/15 (nieprawidłowe oznaczenie granic obszaru objętego zmianą planu).

2015.08 – Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Oczywiście materiały źródłowe w postaci projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko nie są dostępne w formie elektronicznej.

2015.09 – „To jest temat” z Rudy Bugaj – reportaż TVP INFO o proteście przeciw planom stworzenia schroniska w Rudzie Bugaj.

2015.09 – Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko. Protokół z dyskusji tutaj.

2015.09 – Zebranie wiejskie w Rudzie Bugaj podczas którego podjęto uchwałę mieszkańców sołectwa o sprzeciwie wobec planów budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rudzie Bugaj.

2015.10.14 – Rozprawa w WSA dot. skargi osób protestujących na uchwałę 646/14 – Sąd odrzuca naszą skargę uznając, że nie mamy interesu prawnego.

2015.10.19 – Termin składania uwag i wniosków do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Udaje nam się ich złożyć ponad 10tys.

2015.11.09 – Publikacja Zarządzeń nr 197/2015 i 198/2015 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w sprawie rozpatrzenia uwag. Wszystkie zostają odrzucone.

2015.11.17 – Posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięciem nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu planu pod schronisko dla zwierząt. Radni akceptują odrzucenie wszystkich wniosków i decydują o włączeniu projektu uchwały zmiany na najbliższą sesję: tutaj opis.

2015.11.26 – XVI sesja Rady Miejskiej, na której radni przegłosowują uchwałę XVI/176/15 zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego pod schronisko.

2016.01.08 – Wywiad z Burmistrzem Jackiem Lipińskim w Aleksandrowski Kurierze Samorządowym. Pada pytanie: czy będzie schronisko w Rudzie Bugaj.

Burmistrza odpowiada: Sprawa jest dynamiczna i nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie.
Pojawiły się kolejne pomysły. Nowatorski pomysł w skali kraju – olbrzymie pieniądze, ponad 100tys., na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich. Również czipowanie – też darmowe.
No i pomysł ‚rodzinnego domu tymczasowego’ dla bezdomnych zwierząt, coś w rodzaju rodziny zastępczej, w której będą umieszczane psy na koszt gminy i tam będą poszukiwać nowej rodziny.
Już nie schronisko, a coś w rodzaju rodziny zastępczej. I myślę, że może to być moment newralgiczny w podejściu do nowej filizofii zapobiegania bezdomności piesków, kotków.

Super! Pisaliśmy o tym na blogu pół roku temu: Schronisko nie jest rozwiązaniem problemu bezdomności zwierząt.

2016.01.20 – Wojewoda Łódzki składa skargę do WSA na uchwałę XVI/176/15 i wnosi o stwierdzenie jej nieważności.

2016.01.28 – Uchwała nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan zagospodarowania pozwalający na budowę schroniska staje się obowiązujący.

2016.03.31 – Uchwała nr XXII/225/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2015 roku. Gmina próbuje naprawić błędy formalne wskazane w skardze Wojewody do WSA i polegające na nie rozpatrzeniu wszystkich uwag do planu.

2016.04.06 – Składam do Wojewody wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego dot. uchwały nr XXII/225/16 zarzucając mu naruszenie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie procedury zmiany MPZP i sposobu przyjęcia rozstrzygnięć uwag i wniosków zgłoszonych do projektu planu.

2016.04.15 – Termin rozprawy WSA dot. skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę XVI/176/15 (sygnatura. II SA/ŁD/138/16)

cdn.

Zatroskany Witek

Materiały źródłowe:

Szczegóły zakupu przez Gminę Aleksandrów Łódzki działki 70/3 pod schronisko dla zwierząt.

Szczegóły zakupu przez Gminę Aleksandrów Łódzki działki 70/3 pod schronisko dla zwierząt.

Studium - Uzl - zabudowa usługowa związana z prowadzeniem schroniska

Zapisy Studium opisujące zabudowę usługową związaną z prowadzeniem schroniska (Uzl)

Studium - mapa terenu pod schronisko Uzl

Studium w formie graficznej, dostępne na stronie: http://aleksandrow.sipgminy.pl/

ListIntencyjny

Opis zmian w § 3 – brzmi niegroźnie, ale chodzi o stworzenie schroniska

Obszar objęty planem zmian zagospodarowania przestrzennego. Brak uwzględnienia stref oddziaływania będzie podstawą do negatywnej opinii RDOŚ i konieczności przyjęcia nowej uchwały (646/15).

Uchwała - 646/14

Aktualnie obowiązująca uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Bugaj pod schronisko dla zwierząt.

Załącznik do uchwały 646/14

Pierwotnie obok schroniska planowo stworzyć cmentarz komunalny. Na tym etapie to zamierzenie jest już nieaktualne co opisaliśmy w https://zatroskani.wordpress.com/2015/09/19/wsluchany-urzad/

Odmawia się działań zmierzających do zmiany uchwały 646/14 po czym... uchwałą 58/15 zmienia się uchwałę 646/14...

Odmawia się działań zmierzających do zmiany uchwały 646/14 po czym… uchwałą 58/15 zmienia się uchwałę 646/14…

Załącznik - 58/15

I jeszcze raz poprawka załącznika graficznego do uchwały 646/14

I jeszcze raz poprawka załącznika graficznego do uchwały 646/14

WSA_skarga_WŁ_01 WSA_skarga_WŁ_02 WSA_skarga_WŁ_03 WSA_skarga_WŁ_04

ŁUW - wniosek o wszczęcie postępowania